Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en eigendom voorbehoud.

Van Ambiance-horeca.nl gevestigd te gorssel.

1.            Toepasselijkheid:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ambiance-horeca  gedane offertes, met ambiance-horeca gesloten overeenkomsten en de aan ambiance-horeca  verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op de transacties met ambiance-horeca  van toepassing indien ambiance-horeca  . daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Ambiance-horeca.nl uitsluitend binnen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ambiance-horeca.nl zijn bevestigd.

 1.3 Leveringsvoorwaarden als “F.O.B.” en “C.I.F.”etc.worden uitgelegd volgens de laatste editie van INCOTERMSuitgegeven door internationale Kamer van Koophandel.

 2. Aanbiedingen, opdrachten

2.1 Alle door of namens Ambiance-horeca.nl gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Ambiance-horeca.nl tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Opdrachten, die aan Ambiance-horeca.nl. worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Ambiance-horeca.nl hetzij door deze schriftelijk te bevestigen hetzij stilzwijgend, namelijk door de opdracht c.q. order uit te voeren.

2.3 Ingeval overeenkomsten met Ambiance-horeca.nl. een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Ambiance-horeca.nl vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht aan Ambiance-horeca.nl. is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Ambiance-horeca.nl is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Ambiance-horeca.nl en op de door Ambiance-horeca.nl te stellen voorwaarden. Ingeval van annulering door de koper/opdrachtgever zal de koper/ opdrachtgever aan Ambiance-horeca.nl haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

3. Levering, risico, aansprakelijkheid

3.1 Levering vindt plaats af magazijn van Ambiance-horeca.nl tenzij anders is overeengekomen. Het transport van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

3.2 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Ambiance-horeca.nl, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

3.3 De opdracht wordt door Ambiance-horeca.nl uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Ambiance-horeca.nl door een niet toerekenbare tekortkoming(overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; Ambiance-horeca.nl. geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van Ambiance-horeca.nl  zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Ambiance-horeca.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld

3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen: eventuele klachten dienen terstond bij levering te worden gemeld aan Ambiance-horeca.nl bezwaren met betrekking tot: manco’s, gewichten, aantallen, emballage, berekende prijs en kwaliteit kunnen nog slechts binnen 8 dagen na       aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Ambiance-horeca.nl indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Ambiance-horeca.nl niet in behandeling te worden opgenomen.

 3.5 Het indienen van bezwaren bij ambiance-horeca.nl geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

4.Afname

4.1 De koper/opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de koper/opdrachtgever komen, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order. 4.2 Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Ambiance-horeca.nl worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan Ambiance-horeca.nl moeten worden vergoed.

5. Weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever

5.1 Ambiance-horeca.nl heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de zaken eenmaal aan koper/opdrachtgever aan te bieden, strekkende het rapport van de vervoerder behelzende de weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever tot volledig bewijs van aanbod tot levering; in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere kosten voor rekening van koper/opdrachtgever komen. Koper/opdrachtgever kan geen nieuwe levering van zaken vorderen, alvorens hij de verschuldigde kosten heeft voldaan.

6. Afroeporders

Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de daarvoor bij de koopovereenkomst overeengekomen termijn, zulks met een maximum van 14 maanden na de datum van de koopovereenkomst/orderbevestiging. Indien dit niet geschiedt heeft Ambiance-horeca.nl het recht het restant ineens af te leveren en in rekening te brengen.

7. Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van recht/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Ambiance-horeca.nl,  toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/opdrachtgever. Overeengekomen prijzen zijn exclusief rechten en (omzet)belasting tenzij anders vermeld.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Ambiance-horeca.nl  tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Ambiance-horeca.nl  zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Ambiance-horeca.nl   volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/koper moet Ambiance-horeca.nl  daartoe de gelegenheid geven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door de koper niet aan derden ter hand of te beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

8.2 De koper/opdrachtgever is gerechtigd de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van de uitoefening van een door hem uitgeoefend bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Wanneer de koper/ opdrachtgever daarbij aan derden krediet verleent, is hij verplicht van die derden in een schriftelijk overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

9. Betaling

9.1 Alle betalingen dienen rechtstreeks aan Ambiance-horeca.nl  te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen de door Ambiance-horeca.nl  gestipuleerde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Ambiance-horeca.nl  wordt bevestigd; Ambiance-horeca.nl  behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

9.2 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/ opdrachtgever aan Ambiance-horeca.nl  verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Ambiance-horeca.nl  zal zijn vereist.

9.3 Indien Ambiance-horeca.nl  overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan Ambiance-horeca.nl  vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 115,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen

9.4 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Ambiance-horeca.nl verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.

9.5 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Ambiance-horeca.nl gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

9.6 Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Ambiance-horeca.nl. de wettelijke rente verschuldigd.

 9.7 De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Verplichtingen van uitvoering

10.1 Ambiance-horeca.nl. neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.

10.2 Indien een aan Ambiance-horeca.nl verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Ambiance-horeca.nl in het algemeen beperkt tot het navolgende:

 · Ambiance-horeca.nl zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen;

  · Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegen het tijdsverloop), kan door Ambiance-horeca.nl het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

     10.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Ambiance-horeca.nl

11. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

a. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Ambiance-horeca.nl de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, clichés, stempels, matrijzen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door Ambiance-horeca.nl daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever/koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtgever te retourneren op straffe van een boete van € 455,00 per dag.

b. Volgt geen order op een besteld ontwerp, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudiging- en reproductierecht bij Ambiance-horeca.nl blijft.

12. Verpakkingseenheden, maten, gewichten, en emballage

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering uitsluitend in standaardverpakkingen van Ambiance-horeca.nl.. Ambiance-horeca.nl behoudt zich het recht voor bestellingen overeenkomstig zijn standaardverpakkingen te verhogen. Ten aanzien van de door Ambiance-horeca.nl. in offertes en orderbevestigingen opgegeven maten en gewichten, behoudt Ambiance-horeca.nl zich bij levering een afwijking voor van ca 10% naar boven en beneden.            12.2 Indien Ambiance-horeca.nl de te leveren goederen levert op pallets of dergelijke, dienen deze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door of vanwege koper/opdrachtgever bij levering te worden geruild tegen in getal, kwaliteit en afmeting gelijke pallets. Blijft koper/ opdrachtgever hiermee in gebreke, dan zullen de hiervoor ontstane kosten aan koper/opdrachtgever in rekening worden gebracht.

13. Geschillen

Op alle met Ambiance-horeca.nl gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing; met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.